Dotační programy

Jaké možnosti dotace (operačního programu) se nabízí na vaši konkrétní situaci? Níže vypisujeme dotační tituly, kterými se nejčastěji zabýváme a ve kterých vám pomůžeme bezpečně se zorientovat.

PŘEHLED DOTACÍ
Dotační programy

OP TAK (2021 – 2027)

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost nabízí českým podnikatelům podporu s celkovou alokací 81,5 mld. Kč, v rámci programového období 2021-2027. Podpora výzkumu, inovací, chytré energetiky i cirkulární ekonomiky. OP TAK primárně cílí na malé a střední podniky. Projekty OP TAK mohou být realizovány na celém území ČR vyjma hl.m. Prahy, na jejímž území může mít žadatel pouze své sídlo.

webové stránky

OPŽP (2021 – 2027)

Operační program Životní prostředí umožňuje čerpat finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti na projekty v oblasti ochrany životního prostředí. Větší důraz na adaptaci na změnu klimatu, podporu modernizace vzdělávacích environmentálních center, prevenci vzniku dalších typů odpadů jako jsou potravinové odpady, textil nebo odpady ze zdravotnictví apod. Program je zaměřený zejména na veřejný sektor. Celková alokace programu cca 61 mld. Kč.

webové stránky

Modernizační fond

Investice ve výši min. 150 miliard korun půjdou v následujících deseti letech na zelené projekty, které výrazně sníží závislost Česka na spalování uhlí a urychlí přechod k čistým zdrojům energie. Cílem investic je přispět ke snížení škodlivých emisí do ovzduší. Dotace jsou otevřeny širokému spektru žadatelů. Se svými investičními záměry se mohou hlásit zástupci veřejného i soukromého sektoru, malé i velké podniky. Dotaci bude možné získat v 9 programech na řadu opatření k úspoře energií – od modernizace veřejného osvětlení, pořízení elektrobusů, energetických úpor v budovách, snižování emisí v průmyslu a energetice až po výstavbu fotovoltaických elektráren či větrníků. Program poběží v letech 2021-2030.

webové stránky

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám je nejefektivnější a nejdéle trvající dotační program, určený na energetické úspory rodinných a bytových domů. V roce 2021 přechází program do další etapy a své zaměření rozšiřuje o další oblasti. Jádrem programu Nová zelená úsporám je snižování energetické náročnosti obytných domů, tedy renovace a výstavba nízkoenergetických rodinných a bytových domů. Stále vyšší důraz je ale kladen na využití obnovitelných zdrojů energie. Základní portfolio podpory doplňují opatření, jejichž cílem je připravit objekty na probíhající změnu klimatu a motivovat veřejnost k realizaci energeticky úsporných opatření. Mezi nově podporovaná opatření patří zejména hospodaření s dešťovou vodou u obytných budov, výměna neekologických zdrojů energie pro vytápění, výstavba infrastruktury pro elektromobilitu a energetické úspory při rekonstrukci a výstavbě bytových domů po celé České republice. Program poběží v letech 2021-2027, celková alokace 39 mld. Kč.

webové stránky

Národní plán obnovy

Národní plán obnovy je plánem reforem a investic České republiky ke zmírnění dopadů pandemie COVID-19 a znovunastartování ekonomiky s využitím finančních prostředků tzv. Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF). Členským státům Evropské unie má pomoci řešit hospodářské a sociální dopady pandemie koronaviru a zajistit, aby ekonomiky uskutečnily ekologickou a digitální transformaci a staly se udržitelnějšími. Česká republika plánuje prostřednictvím Národního plánu obnovy čerpat v letech 2021–2026 prostředky ve výši zhruba 172 mld. Kč ve formě grantů a 20 mld. Kč ve formě půjček.

webové stránky